Projektová dokumentace jako pevné základy vašeho domu

 

Všichni vědí, že když chtějí stavět dům, potřebují projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Všichni také vědí, že projektovou dokumentaci potřebují také pro vlastní stavbu domu, toto hledisko ale bývá při tvorbě dokumentace často podceňováno.

V tomto článku se budu věnovat projektové dokumentaci z obou těchto hledisek a vysvětlím, proč je potřeba projektové dokumentaci věnovat větší pozornost než jen do té míry, aby sloužila k podání na stavební úřad. Pokud totiž zadáme projektantovi zpracovat jen o trošičku větší rozsah dokumentace  než vyžaduje zákon, ušetří nám to během stavby nemalé peníze.

Projektová dokumentace pro povolení stavby

Nejprve potřebujeme zjistit, jaký typ povolení stavby potřebujeme. Tuto problematiku podrobně řeší zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zkráceně stavební zákon. Bohužel existují různé výklady, je tedy lepší vždy dopředu zkonzultovat na příslušném stavebním úřadě, které povolení pro vaši stavbu požadují.

Podle typu povolení je poté potřeba nechat zpracovat projektovou dokumentaci. Rozsah dokumentace předepisuje vyhláška č. 405/2017 Sb. Důležité je myslet na to, že nestačí pouze stavební výkresy a technická zpráva, ale je potřeba zpracovat i průvodní a souhrnnou technickou zprávu s podrobnými údaji o stavbě, dále situační výkresy, které řeší zejména usazení stavby do terénu, a také další „profese“ jako statika, požárně bezpečnostní řešení, instalace, elektro apod.

Projektová dokumentace pro povolení stavby musí také obsahovat tzv. dokladovou část. To jsou stanoviska různých orgánů státní správy a místní samosprávy, kteří se vyjadřují k naší dokumentaci. Seznam těchto institucí, které je potřeba požádat o vyjádření, dostaneme rovněž na příslušném stavebním úřadě.

Projektová dokumentace pro výběr dodavatele

Nad rámec dokumentace pro povolení stavby doporučuji nechat si od projektanta zpracovat tzv. dokumentaci pro výběr dodavatele. To je dokumentace, kterou rozešleme stavebním firmám, aby nám podle ní zpracovaly cenové nabídky. Tato dokumentace by měla obsahovat především výkaz výměr a složitější detaily konstrukcí, event. výkresy různých specialit, které mohou být drahé (např. nějaké architektonické vychytávky), to ostatní je možné použít z dokumentace pro povolení stavby.

Výkaz výměr je seznam všech činností, které je nutné provést během stavby, seřazený do kapitol. Všechny činnosti mají definované množství a jednotku a vše je uspořádané do přehledné tabulky. K čemu je dobrý výkaz výměr a jak má vypadat se podrobněji věnuji v článku Jak efektivně porovnat cenové nabídky.

Výkaz výměr a detaily konstrukcí nám zajistí, že stavba bude podrobněji specifikována pro zadání stavební firmě. Všichni tedy v době podpisu smlouvy o dílo vědí, co přesně se staví, jak to má vypadat a co je v ceně obsaženo a co ne. Tím se významně zmenšuje prostor pro dohady se stavební firmou během stavby, a to nám ušetří spoustu starostí a zejména peněz.

Čím propracovanější bude projektová dokumentace pro výběr dodavatele, tím jasnější je zadání pro stavební firmu. Pokud bychom zadali stavbu pouze podle dokumentace pro povolení stavby, stavební firma by nejspíše do ceny zahrnula nejlevnější možná řešení a nejlevnější materiály a produkty. Během stavby by potom požadovala spoustu peněz navíc za věci, které v ceně nebyly obsaženy.

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Pro složitější stavby se potom zpracovává ještě dokumentace pro provedení stavby. To jsou přímo ty plány, podle kterých se staví. Jednodušší stavby je možné provádět i podle dokumentace pro výběr dodavatele nebo pro povolení stavby, ale budou tam pravděpodobně některé věci, které bude potřeba dořešit během stavby. Budou to některé detaily konstrukcí a také záležitosti, které si chceme určit sami – pohledové nebo přípravné pro interiérové prvky.

V praxi při stavbě běžného rodinného domu stačí, aby nám technický dozor investora (lidově „stavební dozor“) dopředu vytipoval problematická místa a ta je možná si nechat nakreslit klidně stavbyvedoucím během stavby ručně na kus papíru a nechat je technickým dozorem schválit.

Do prováděcí dokumentace pak také patří podrobné výkresy veškerých míst na stavbě, na která máme speciální nároky. To jsou například tzv. spárořezy, což je přesně rozkreslené uspořádání jednotlivých obkladaček a dlaždic – je to věc vkusu, někdo chce spáru tady a jiný támhle. Také sem patří nutná připravenost pro další interiér jako např. protrubkování ve stěnách pro budoucí kabely nebo výztuhy pro zavěšený nábytek.

Kdo je to autorizovaný inženýr

A kdo nám vlastně může projektovou dokumentaci zpracovat? Veškerá dokumentace, která se podává na stavební úřad, musí být zpracována tzv. autorizovanou osobou, tedy člověkem, který má na toto kulaté razítko.

Autorizované osoby jsou autorizovaní inženýři a technici, kteří složili zkoušku, na základě které získali toto oprávnění. Tyto osoby sdružuje ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) a můžeme si je vyhledat zde . Autorizovaný technik má oproti autorizovanému inženýrovi omezenější pravomoce.

Pokud si tedy vybereme některého z autorizovaných inženýrů, je pro nás tento člověk zároveň zárukou, že umí svoje řemeslo, má potřebnou praxi a zpracuje nám dokumentaci kvalitně. Doporučuji tedy nechat si zpracovat projektovou dokumentaci nejen pro povolení stavby, ale i pro výběr dodavatele právě některým z autorizovaných inženýrů.

Autor: Lenka Burkertová

Pomáhám svým klientům při výběru stavební firmy a připravuji ty nejlepší podmínky pro stavbu jejich spokojeného bydlení. Za více než 15 let praxe ve stavebnictví vím, na co si dát pozor. Více o mně si můžete přečíst zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *